خبر از نماز جمعه

1024
نمازجمعه در حضور شما

دسترسی

مدیر روابط عمومی

دکتر سجاد مومن

دکترای حقوق بین الملل

معاونت دبیرخانه

دکتر مطوری

دکترای مدیریت اداری

طلاب و دانشجویان

حجت الإسلام تاج‌گردون

سطوح عالی حوزه علمیه قم

مدیر داخلی دفتر

حجت الإسلام رجب‌پور

سطوح عالی حوزه علمیه قم

دبیر کل نهاد

دکتر بچاری

دکترای علوم قرآن و حدیث

مدیر دفتر

حجت الإسلام سید میرعلایی

سطوح عالی حوزه علمیه قم